Vikhem IV exploatering

Beställare: Staffanstorp Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma SEK 52,4 miljoner
Entreprenadperiod: 2017-2021

Info

Översikt

Projektet avser exploatering för en del (4. etappen – Barslund utförde även etapp 3) av ett nytt bostadsområde i Staffanstorp som består av före detta åkermark. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), VA, bullerplank och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Arbetet är uppdelad i:

Huvuddel A – Byggator, VA, belysning samt parkarbeten
Huvuddel B – Färdigställande gatumark
Huvuddel C – F¨rdigställande av Vendelparken

Huvudmängder
 • 48.400 m³ borttagning av markvegetation och jordmån
 • 47.900 m³ schakt
 • 40.500 m² geotextil
 • 3.600 m trycksatta ledningar dim 32-110
 • 4.000 m avloppsledningar dim 110-315
 • 52 st. nedstigningsbrunn dim 1000 mm
 • 2 st. nedstigningsbrunn dom 1500 mm
 • 1 st. balkbro av trä för gångtrafik
 • 2 st. dammar
 • 1 st. torgyta
 • 1 st. lekplats

● 458 ton rivning asfalt
● 7.000 m³ schakt
● 2.940 m² geotextil
● 2.840 m² bärlager
● 2.840 m² asfalt
● 375 m dagvattenledningar (Dim400 till D500BTG)
● 925 m PE-rör (dim 32-110)
● 460 m spillvattenledningar (S110PP till S315PP)
● 315 m dagvattenledningar (D110PP till D315PP)
● 35 st. brunnar

Tillbake till referenser