VA-Utbyggnad Sjöbo Sommarby

Beställare: Sjöbo Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 11.2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2016-2017

Info

Översikt

Sjöbo sommarby består av ca 200 fastigheter där allt fler blir permanentboende.

Entreprenaden avser utbyte av enskilda vatten- och spillvattenanläggningar samt nybyggnad av vatten- och avloppsnät för alla fastigheter med tillhörande avloppspumpstation för ca 100 fastigheter. Ombyggnad av el- och telenät samt nybyggnad av fibernät utförs samtidigt, delvis som sidoentreprenader.

Huvudmängder

● 25 st. pumpgrop för grundvattensänkning
● 645 ton rivning asfalt
● 120 m² spont
● 15.120 m³ schakt för va-ledning
● 11.310 m² återställande av väg
● 1.430 m² återsällande av vegetationsyta
● 2070 m PE-tryckrör dim110
● 3500 m PP-rör dim 200
● 7 st. nedstigningsbrunn betong
● 66 st. tillsynsbrunn plast
● 200 st. rensbrunn plast

Tillbake till referenser