VA-Omläggning och Sanering Ystad Hamn

Beställare: Ystad Hamn
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 4,4 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Ystad Hamn har i samband med omläggning av nya VA-ledningar påträffat en dieselförorening i en markförlagd kulvert.
Entreprenaden består av rivning av kulvert och sanering av omgivnade mark.
Även rivning och omläggning av nya VA-ledningar samt ombyggnad gata ingår i entreprenaden.

Tillbake till referenser