Tygelsjö Gård Exploatering

  Beställare: Malmö stad
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Entreprenadsumma  12.2 miljoner SEK
  Entreprenadperiod: 2018-2019

  Info

  Översikt

  Objektet är beläget i Tygelsjö och är ett avlångt exploateringsområde som begränsas av bebyggelse i väster samt åkermark i öster. På området ska bla. anläggas ny lokalgata, VA, GC-väg, ridstig och ett utjämningsmagasin för dagvatten.

  I entreprenaden ingår även ny belysning och planteringsområden med träd, buskar och gräs.

  Huvudmängder

  ● 5.300 m³ borttagning av markvegetation och jordmån
  ● 3.000 m² sten- och blockrensning
  ● 1.900 m³ schakt
  ● 2.200 m³ fyllning
  ● 7.700 m² geotextil
  ● 1.300 m³ förstärkningslager
  ● 7.200 m² obundet bärlager
  ● 3.000 m² slitlager asfalt
  ● 97 m² smågatsten
  ● 1.320 m² betongplattor
  ● 8.000 m² växtbädd
  ● 480 m vattenledning
  ● 460 m spillvattenledning
  ● 335 m dagvattenledning