Tygelsjö Gård Exploatering

Beställare: Malmö stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma  12.2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Översikt

Objektet är beläget i Tygelsjö och är ett avlångt exploateringsområde som begränsas av bebyggelse i väster samt åkermark i öster. På området ska bla. anläggas ny lokalgata, VA, GC-väg, ridstig och ett utjämningsmagasin för dagvatten.

I entreprenaden ingår även ny belysning och planteringsområden med träd, buskar och gräs.

Huvudmängder

● 5.300 m³ borttagning av markvegetation och jordmån
● 3.000 m² sten- och blockrensning
● 1.900 m³ schakt
● 2.200 m³ fyllning
● 7.700 m² geotextil
● 1.300 m³ förstärkningslager
● 7.200 m² obundet bärlager
● 3.000 m² slitlager asfalt
● 97 m² smågatsten
● 1.320 m² betongplattor
● 8.000 m² växtbädd
● 480 m vattenledning
● 460 m spillvattenledning
● 335 m dagvattenledning

Tillbake till referenser