Trafiksäkerhetsåtgärder Tygelsjövägen

Beställare: Gatukontoret – Malmö
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 2,4 mio
Anläggningsperiod: 2010-2011

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar projektering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av ny gång- och cykelbana 4 st platågupp med ramper samt ombyggnad av bef. övergångställe inkl. upphöjd cykelöverfart. 2 st bef. busshållplatser anläggs i nytt sidoläge längs med Tygelsjövägen. Skyltnings- och målningsarbeten i form av fräsning av gamla vägmarkeringar, ny mittlinje, ny vägrenslinjer etc. Dagvattenbrunnar nyanläggs vid guppen samt i nytt sidoläge längs med ny gc-bana.

Huvudmängder
  • 4 st. platågupp med ramper
  • 2 st. busshållplats
  • 1 st. skyltnings- och målningsarbete

Tillbake till referenser