TP 20 KBH- RINGSTED

Byggherre: Banedanmark
Entreprenadform: Huvudentreprenad
Entreprenadsumma: DKK 2,3 miljoner
Anläggningsperiod: 2014-2015
Rådgivare: MOE A/S CRT

Info

Entreprenaden TP 20 är en del av den ”nya banan København-Ringsted”.

Entreprenaden omfattade flyttning av ca 300 000 m3 jord, etablering av ca 4,6 km spårsträckning, etablering av spont samt förborrning för denne. Rivning av sedimentbehållare, återetablering av gång-/cykelstigar och vattendrag, flyttning av deponi, banvall genom Vallensbæk Sø, ett dagvattenmagasin vid Brøndbyvej samt anläggningsarbeten för en kombinerad tunnel för vattendrag och gång-/cykelväg samt en gång- och cykelbro.

Tillbake till referenser