Stolpegården Stevns, Byggemodning

Bygherre: Stevns Spildevand
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 10 mio.
Anlægsperiode: 2015-2016
Rådgiver: MOE A/S

Info

Stolpegården Stevns

Projektet omfattede byggemodning af markarealet mellem Stevnsvej 101-103 i Strøby Egede, kaldet Nicolinelunden. Barslund etablerede nye regn- og spildevandsledninger , regnvandsbassin og udløbsledning til Tryggevælde Å samt spildevandpumpestation med tilhørende teknikbrønd.

Under projektet blev der lavet styret underboring samt mikrotunnelering på 98 meter. Der blev ligeledes gennem hele projektet håndteret højt grundvandsspejl.

Arbejdsområdet var klassificeret som et område med drikkevandsinteresse. Det betød, at vi skulle udvise stor forsigtighed i forbindelse med projektet, så grundvandet ikke blev forurenet.

Regnvandsudløbet fra bassinet skulle føres til Tryggevælde Å, som er Natura2000 område.

Tilbage til referencer