Separering af Strandvejsområdet

Bygherre: Novafos A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 33 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018-2021
Rådgiver: Niras A/S

Info

Oversigt

Ledningsarbejde i bynært miljø
Projektet omfattede separering af overfladevand i Strandvejs­området, ­herunder opbrydning og retablering af ledningsgrave samt opbrydning og ­etablering af belægninger samt gravearbejde for øvrige forsyningsledninger, ­herunder gas- og fjernvarme.

Ledningsarbejdet omhandlede etablering af mindre og større plast- og betonledninger, herunder Ø1200 PE ledninger og Ø1000 betonledninger, brønde op til dimensionen Ø1250.

Derudover blev der udført omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, etablering af stik til skel, afpropninger af stikender og stiktilslutninger, sanering af det eksisterende system ved punktopgravninger samt tilslutning på afskærende tunnelledning.

I projektet indgår der også styrede boringer og tilslutning til bygværk. ­Afslutningsvis er der udført ­TV-inspektioner.

Beboer- og trafikhåndtering
Da arbejdet er udført i villa- og parcelhusområde har beboerkoordinering, ­information og trafikafvikling været en væsentlig del af opgaven, da der ­løbende har været behov for information til de berørte beboere. Derudover er der ­blevet etableret løsninger således, at der hele tiden har været adgang til private ­matrikler.

Beboere har løbende haft mulighed for at sige ”ja” til stiktilslutning, hvilket betød at projektledelsen løbende skulle justere projektet for at løse opgaven med stiktilslutninger. Denne proces blev udført i samarbejde med Niras.

I projektet håndterede Barslund den daglige kommunikation med beboere. Beboere blev ligeledes informeret om tidsplan og udvikling af projektet via en hjemmeside til projektet.

Som følge af ensretning af Hellerupvej blev der koordineret med vejmyndigheden for at sikre, at der blev taget de rette hensyn til forretninger, ligesom Movia blev orienteret om forholdene.

Hovedmængder

● 10.300 m² opbrydning af asfalt
● 4.700 m ledningsarbejde
● 110 stk. brønde
● 260 stk. omkobling af vejbrønde
● 210 stk. vejbrønde at udskifte
● 75 stk. stik til skel
● 6.800 t foruenet jord
● 250 m gravarbejde for omlægning af gas- og fjernvarmeledinger

Tilbage til referencer