Överförningsledning Sjöbo-Blentarp

Beställare: Sjöbo kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 19,3 mio
Anläggningsperiod: 2013-2014

Info

Översikt

Entreprenaden avser överföringsledning Blentarp-Sjöbo etapp I för vatten- och avlopp mellan Sjöbo och Sövde skogsby för Sjöbo Kommun.
Entreprenaden omfattar två pumpstationer och en tryckstegringsstation. Tre befintliga pumpstationer ska rivas. Total ledningslängd (huvudledningar) uppgår till ca 8800 m för vatten respektive avlopp. Ledningarna har dimensionen PE250/PE225mm.
Kanalisation för fiberkanall ska förläggas i ledningschakt längs hela sträckan.

Huvudmängder
 • 765 m PE-rör vattenledning dim 50
 • 1.270 m PE-rör vattenledning dim 110
 • 5.960 m PE-rör vattenledning dim 225
 • 645 m PE-rör vattenledning dim 180
 • 305 m PE-rör avloppsledning dim 40
 • 505 m PE-rör avloppsledning dim 50
 • 4.980 m PE-rör avloppsledning dim 250
 • 1.900 m PP-rör markavlopp dim200
 • 645 m PP-rör markavlopp dim 250
 • 1.180 m PP-rör markavlopp dim 315
 • 30000 m³ jordschakt för va-ledning

Tillbake till referenser