Överförningsledning Sjöbo-Blentarp

Beställare: Sjöbo kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 19,3 mio
Anläggningsperiod: 2013-2014

Info

Entreprenaden avser överföringsledning Blentarp-Sjöbo etapp I för vatten- och avlopp mellan Sjöbo och Sövde skogsby för Sjöbo Kommun.
Entreprenaden omfattar två pumpstationer och en tryckstegringsstation. Tre befintliga pumpstationer ska rivas. Total ledningslängd (huvudledningar) uppgår till ca 8800 m för vatten respektive avlopp. Ledningarna har dimensionen PE250/PE225mm.
Kanalisation för fiberkanall ska förläggas i ledningschakt längs hela sträckan.

Tillbake till referenser