Området Öster om Kalkbrottet i Klagshamn

Beställare: Gatukontoret – Malmö
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: Kr. 12,4 mio
Anläggningsperiod: 2008

Info

Översikt

På allmän platsmark anläggs i denna entreprenad ut- och nybyggnad av lokalgator inom det nya bostadsområdet.

Gångbanor byggs som kopplas till det bef. cykelnätet. Gator och cykelvägar beläggs med asfalt och gångbanor beläggas generellt med btg.plattor.

Ytor byggs för dagvattenhantering och belysning sätts upp utmed samtliga gator och cykelstråk.

Huvudmängder
 • 1.530 m² rivning asfaltsbeläggning
 • 500 m³ borttagning av markvegetation
 • 1.900 m³ schaktarbeten
 • 2.270 m² geotextil
 • 5.800 m² asfaltsbeläggning
 • 3.400 m² gatsten/marksten
 • 3.300 m² plantering
 • 6.900 st. växter/buskar/träd
 • 1.950 m kantsten
 • 124 m² gjuten btg.platta vid upphöjningar
 • 37 m² limmade btg.block

Tillbake till referenser