Området Öster om Kalkbrottet i Klagshamn

Beställare: Gatukontoret – Malmö
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: Kr. 12,4 mio
Anläggningsperiod: 2008

Info

På allmän platsmark anläggs i denna entreprenad ut- och nybyggnad av lokalgator inom det nya bostadsområdet.

Gångbanor byggs som kopplas till det bef. cykelnätet. Gator och cykelvägar beläggs med asfalt och gångbanor beläggas generellt med btg.plattor.

Ytor byggs för dagvattenhantering och belysning sätts upp utmed samtliga gator och cykelstråk.

Tillbake till referenser