Ombygnation Trehäradsvägen Eslöv

Beställare: Eslöv Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 7,4 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-2016

Info

Översikt

Entreprenaden är beläget söder om centrala Eslöv och omfattar:
-Ombyggnad af Trehäradsvägen med separerad gc-väg
-Nya busshållplatser
-VA-arbete
-Anläggande av cirkulationsplats
-Murningsarbete
-Planteringsarbete
-Belysningsarbete

Huvudmängder

● 1.560 ton rivning asfalt
● 1.050 m rivning kantstöd
● 1.100 m³ schakt
● 2.103 m² bärlager
● 11.355 m² asfalt
● 780 m² smågatsten
● 1.550 m² betongmarkplattor
● 131 st. buskar och träd
● 1.630 m kantstöd
● 27 m² mur av marktegel
● 80 m dagvattenledningar PP dim 160
●23 st. brunnar

Tillbake till referenser