Nedrivning Skovbrynet

Bygherre: ST Skovbrynet Student ApS
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 7 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018

Info

Oversigt

Totalentreprisen indeholdt nedrivningsarbejder på ejendom Skovbrynet 2-24, 2800 Kgs. Lyngby på i alt 21 bygninger og samlet 18.500 kvm. Entreprisen indeholdt byggeplads, miljøsanering, termisk stripning, nedrivning og bortskaffelse af samtlige bygninger, skure, stativer, skakte, inventar, el, vvs, ventilation, installationer og alt i og over jorden herunder kortlagt jordforurening (ledninger, tanke, beholdere, rør, kanaler og bygværker etc.) inkl. afpropning af tilslutningsledninger jf. særlige krav fra ledningsejere og efter nærmere aftale med Bygherre. Grunden er efter entreprisens arbejde total ryddet og klar til opførelse af det nye boligbyggeri. Der skulle under hele nedrivningsprocessen tages hensyn til naboer og den nærliggende motorvej. Derfor blev der opsat afskærmning for at minimere støv mod motorvejen og beboerne i området. Der skulle ligeledes håndteres tung transport på de omkringliggende villaveje – hvilket skete uden anmærkninger.

Indeholdt i totalentreprisen var tillige forskriftsmæssig bortskaffelse af forurenet jord.

Indeholdt var ligeledes overholdelse af alle gældende love, forskrifter standarder og al kontakt og dialog til miljømyndigheder, myndigheder, forsyningsselskaber mv., således at alle tilladelser blev modtaget i henhold til gældende love og forskrifter. Eventuel supplerende prøvetagninger var ligeledes indeholdt.

Der skulle under nedrivningsarbejdet tages hensyn til en nedgravet Ø500 betonledning, 4 stk. 10 kg højspændingskabler, fiberkabler og 2 transformerstationer i beton. Ved nedrivningen af bygningerne var det vigtigt, at transformerstationerne var tilstrækkeligt afskærmede og forseglede.

Hovedmængder

● 17.000 m² nedrivningsarbejder
● 17.000 ton beton
● 2.000 ton tegl
● 75 ton håndtering af brandbart affald
● 180 ton gipsaffald
● 18 ton deponeringsegnet affald
● 115 ton isoleringsaffald