Nedrivning Frejasvej, Hillerød

Bygherre: MGE Bolig Hillerød P/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: Kr. 1 mio.
Anlægsperiode: 2017

Info

Oversigt

Totalentreprisen omfattede nedrivningsarbejde på tre bygninger på adresserne Frejasvej 35 og Trollesmindealle 12 og 14 i Hillerød – samlet nedrivning af 1.200 kvm bygninger.

Området skal omdannes til en ny bydel i Hillerød med 1.300 nye boliger, som bliver forbundet til den øvrige by via nye vejforbindelser, sti- og cykelsystemer og omlægning af eksisterende veje. Trollesminde Allé skal bl.a. omlægges således, så den bliver forbundet til Frejasvej. I den forbindelse skal Frejasvej 35 ryddes, herunder materialer i letbeton, træbeklædning, tagpap m.m.

Entreprisen omfattede enhver ydelse i forbindelse med arbejdets fuldstændige og forsvarlige gennemførelse. Entreprisen indeholdt nedrivningsarbejder på de nævnte ejendomme, herunder miljøsanering, termisk stripning, nedrivning og bortskafning af samtlige bygninger, skure, stativer, elevator og alt i- og over jorden, herunder jordforurening (ledninger, tanke, beholdere, rør, kanaler og bygværker etc.) inkl. afpropning af tilslutningsledninger jf. særlige krav fra ledningsejere og efter nærmere aftale med bygherren. Indeholdt I totalentreprisen var tillige forskriftsmæssig bortskaffelse af forurenet jord.

Barslund har haft al kontakt til myndigheder, forsyningsselskaber mv., samt indsendt nødvendige myndighedsansøgninger, stået til rådighed over for myndighederne under myndighedsbehandlingen, modtaget myndighedsgodkendelser og sørget for, at disse var i overensstemmelse med gældende love og forskrifter. Prøvetagninger var ligeledes indeholdt i entreprisen. Der blev under hele udførelsen af nedrivningsarbejdet håndteret støv og støj således, at generne for naboer blev minimeret.

Hovedmængder

● 1.200 kvm nedrivningsarbejder