GC-bana längs Lantmannagatan, Malmö

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 6,5 mio
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

Ombyggnad av Lantmannagatan från genomfartsled till en stadsgata med separat gång- och cykelbana på östra sidan. Samtidigt anläggs trafiksäkra överfarter för gående och cyklister samt planteringar.

Huvudmängder
  • 1.500 m² rivning betongmarkplattor
  • 1.400 ton rivning asfalt
  • 1.000 m rivning kantstöd granit
  • 1.000 m³ jordschakt för väg och plan
  • 10.000 m² asfaltbetong
  • 1.200 m² gatsten
  • 14.150 m² färdigställandeskötsel av hårdgjorda ytor
  • 1.000 m kabelskydd av plaströr
  • 550 m kabelskyddsrör för bredband dim 110mm
  • 300 m² sådd av gräs

Tillbake till referenser