Gårdrenovering, Ryparken København

Bygherre: AAB
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 28 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: JJW Arkitekter

Info

Oversigt

Gårdrenovering i boligområdet Ryparken
Projektet omhandlede renoveringen af udendørsarealet omkring AAB boligblokken i Ryparken, København – i alt fire gårdpladser. Projektet blev udført i konsortium med Juul & Nielsen A/S og i samarbejde med ­JJW Arkitekter.

Barslund har udskiftet anlæg af ledninger. Tag- og overfladevand ledes nu gennem permeable belægninger til faldunderlag/epoxy stenbelægning, større underjordiske nøddestensbassiner, der fordeler og nedsiver regnvandet. For at undgå oversvømmelser var vi nødsaget til at lave et overløb på et af ­bassinerne, da  jordbunden ikke viste sig at være faskine egnet.

Ud over belægning- og ledningsarbejdet indgik der forskellige typer beplantningsarbejde, herunder græsarealer, diverse frugttræer og arealer med bunddække, stauder, løgplanter, hække, buske, slyng- og klatreplanter. Fredede træer blev markeret sammen med bygherre og afskærmet.

Som led i renoveringen af gården blev der fjernet borde og bænke. Disse blev senere blive genopsat, ligesom der blev opført inventar i form af cykelstativer og legeplads. Derudover blev der etableret lyskasser og lyskasseriste samt  ledningsgrave inkl. håndtering af kabelrør til el-forsyning til pullerter og belysningsmaster i gård og på parkeringsplads.

I forbindelse med opgraderingen af gårdrummene blev det udført et omfattende rydnings- og nedrivningsarbejde, herunder rydning af belægninger, inventar, belysning, legepladser mv.

Kommunikation og information til beboere
Der var gennem hele projektet store krav til kommunikationen til både bygherre, konsortiepartner, underentreprenør og især beboere. Løbende kontakt til beboere samt respekt og korrekt håndtering af støj- og støvgener var en vigtig del af entreprisens udførelse og succes. For at sikre at beboerne fik en positiv oplevelse med arbejdet, blev der indkaldt til beboermøde, hvor vi fik mulighed for at fortælle om vores arbejde, samt hvilke konsekvenser det ville have for beboerne i byggeprocessen.

Da vi arbejdede i gårdrum, som der også var adgang til for beboere og brandmyndigheder, krævede planlægningen af arbejdet stor koordinering med ­beboerrepræsentanter og myndigheder. Entreprenøren der renoverede ­lejlighederne skulle ligeledes have adgang. Disse adgangsveje og koordineringen varetog Barlunds så alt blev udført sikkerhedsmæssigt korrekt og i henhold til tidsplanen

Hovedmængder

● 5.000 m² asfaltopbrydning
● 6.200 m² muldjordsarbejde
● 5.000 m³ råjordsarbejde
● 6.500 m² bortskaffelse af sand og grus
● 2.200 m³ udgravning
● 500 m etablering af regnvandskloakledninger
● 1.000 m² permeabel kunststofbelægning
● 1.500 m kantafgrænsning
● 150 m støttemurselementer
● 2.000 m² permeabel epoxybelægning
● 2.500 m² betonflise belægning
● Græssåning, plantning af buske og træer
● 70.000 stk. løg og stauder
● 6.000 stk. buske og træer
● 1.200 stk. bundplanter

Tilbage til referencer