Exploatering Hammarleden Kristianstad

Beställare: Kristianstad Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 75.9 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-pågående

Info

Entreprenaden avser byggning av en ny väg i samband med att marken söder om Hammar byggs ut till handelsytor.

I arbetet ingår ny GC-tunnel, vägar inkl två cirkulationsplatser, VA, belysning, finplanering av sidoområden och anläggande av vall för bländskydd mot väg E22. I VA-arbeten ingår arbete med öppen och sluten dagvattenanläggning samt spill och vattenledning

Tillbake till referenser