Exploatering Hammarleden Kristianstad

Beställare: Kristianstad Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 75.9 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-pågående

Info

Översikt

Entreprenaden avser byggning av en ny väg i samband med att marken söder om Hammar byggs ut till handelsytor.

I arbetet ingår ny GC-tunnel, vägar inkl två cirkulationsplatser, VA, belysning, finplanering av sidoområden och anläggande av vall för bländskydd mot väg E22. I VA-arbeten ingår arbete med öppen och sluten dagvattenanläggning samt spill och vattenledning

Huvudmängder

● 2.122 m² permanent spont
● 21.374 m³ jordschakt för väg och plan
● 45.575 m³ jordschakt för ledning och kabel
● 42900 m³ fyllning bländskyddsvall
● 114294 m² geotextil
● 1651 m PE-tryckrör dim 75-200 mm
● 345 m PE-rör markavlopp dim 1400 mm
● 3110 m PP-rör markavlopp dim 110-315 mm
● 1670 m PP-rör spillvattensamlingsledning dim 450-800 m

Tillbake till referenser