CSR-POLITIK

Omtanke och ansvarsfullhet gentemot omgivningen – personal, kunder, miljö och samhälle – är navet i Barslund. Vår välintegrerade CSR-politik löper som en röd tråd genom alla delar av vårt företag. Vi tar socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i våra affärsaktiviteter. Varje dag.

Fokusområdena är inarbetade i Barslunds övergripande affärsstrategi, vår ”Code of Conduct”, och är en del av vår övergripande värdegrund. Det säkerställer att vi fokuserar på hur vi agerar och påverkar den omgivning vi arbetar i. Och vi ställer samma höga krav på eventuella underleverantörer.

Vår CSR-strategi är också en bra utgångspunkt för vidareutveckling av vår verksamhet.
På Barslund vet vi att det krävs långsiktiga relationer för att skapa en bra affärsverksamhet. Det gäller avseende goda samarbetspartners, kunder och leverantörer. I projekten beaktar vi ex alltid hur det ser ut ifrån kundens synvinkel för att säkerställa att uppdragen blir lösta till kundens fulla belåtenhet – samtidigt som vi lever upp till de krav som samhället ställer på ett företag av Barslunds storlek.

BARSLUNDS CSR-STRATEGI HAR FÖLJANDE FOKUSOMRÅDEN

  • Arbetsmiljö (Säkerhet, olyckor, sjukfrånvaro dokumenterad med verkliga siffror)
  • Miljö (Reducering av koldioxidutsläpp (nyare maskiner), mer effektivt bränsleutnyttjande per km, LEAN-construction och minimering av utsläpp)
  • Etik (Hur agerar vi på marknaden och vilken image vill vi ha?)
  • Socialt ansvar (Integration, jämställdhet, elever, praktikanter etc.)
  • Kunder (Utvärderingar och kundnöjdhetsundersökningar)

Barslund utser en CSR-ansvarig för 2 år i taget. Han/hon ansvarar för att inrapportera resultat och eventuella överträdelser direkt till ledningen.

Fokusområden och handlingsplaner som säkerställer att vi uppfyller våra mål är implementerade i Barslunds personalpolitik, vår ”Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö”-handbok samt vår unika projektledarhandbok så att alla kan hålla sig uppdaterade och orienterade.