Förebyggande av arbetsskador

För att minska risken för arbetsskador utförs alla Barslunds entreprenader efter följande principer för förebyggande:

  • Risker bekämpas vid källan/på plats.
  • Arbetet anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter den enskilde medarbetaren. Detta gäller bl.a. vid utformningen av arbetsplatsen, val av arbetsutrustning och arbets- och produktionsmetoder.
  • Konstruktioner och arbetsmetoder som kan medföra allvarlig fara för personalen under genomförandet av uppdragen används inte.

Barslunds medarbetare utbildas i säkerhet och allmän hälsa

  • Varje enskild anställd får tillräcklig och lämplig utbildning samt handledning i att utföra arbetet på ett säkert sätt innan uppdraget påbörjas. Detta oavsett anställningsförhållande och anställningens längd.
  • De anställda orienteras om de olycks- och sjukdomsrisker som eventuellt kan finnas i samband med deras arbete. Utbildning och handledning sker på arbetstid och Barslund står för kostnaderna.
  • Utbildningsprogram för de personalrepresentanter och arbetsledare som ingår i Barslunds säkerhetsorganisation.

Barslund har också en egen KMA-koordinator som löpande analyserar och utfärdar skriftliga bedömningar av säkerhets- och hälsoförhållanden på arbetsplatsen.

Alla arbetsmiljöförhållanden är inkluderade i Arbetsplatsvärderingen (APV) och de anställda involveras i processen.

Arbetsolyckor och sjukfrånvaro

Målet i en perfekt värld är att ha 0 sjukdagar och 0 arbetsolyckor. Vi måste dock acceptera att vi agerar i en riskfylld bransch och att folk kommer att bli sjuka och att arbetsolyckor kan förekomma.

För oss är målet istället att Barslund ska ligga under branschgenomsnittet och att vi fortsätter att förbättra siffrorna från föregående år.